Biobanc IGTP-HUGTP

Organització

El Biobanc IGTP-HUGTP és un biobanc en xarxa i s'estructura en subunitats (o nodes) segons la seva àrea de treball. Actualment el Biobanc consta de les subunitats:

  • Node Central, que actua com a centre coordinador i alberga mostres de fluids i teixits
  • Banc de Tumors, que disposa de mostres aparellades tumorals i no-tumorals de diversos tipus de neoplàsies

Organigrama

Comitè Intern

President                     Director IGTP
Vice-president   Anatomia Patològica HUGTP
Vocal   Unitat de Genòmica Traslacional IGTP
Vocal   Farmacologia Clínica HUTP
Vocal   Anàlisis clínics HUGTP
Vocal   Biobanc IGTP-HUGTP
Convidat   Criobiologia  IGTP
Convidat   Biobanc IGTP-HUGTP

Comitè científic

President Coordinador de  Processos Transversals i Aliances Territorials, Metropolitan Nord
Vicepresident Anatomia Patològica HUGTP
Secretari Administració IGTP
Vocal Cirurgia toràcica, HUGTP
Vocal Anàlisis clínics, HUGTP
Vocal Pneumologia, HUGTP
Vocal Aparell Digestiu, Endoscòpies , HUGTP
Vocal Oncologia

Comitè Ètic

El comitè ètic extern és el comitè ètic de l’hospital CEIC Hospital Germans Trias i Pujol

Regulació

El Biobanc IGTP-HUGTP està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat i inscrit al Registre Nacional de Biobancs de l'Instituto de Salud Carlos III (referencia B.0000643).

El Biobanc disposa d'un Reglament Intern de Funcionament i un Pla de Bioseguretat propi. A més, forma part de la Xarxa Nacional de Biobancs i aplica les bones pràctiqueselaborades pels membres integrants.

La cessió de mostres i dades associades és oberta a la comunitat científica nacional i internacional, qui haurà d'acreditar la necessitat del material biològic demanat i garantir un compromís de bones pràctiques en el camp científic i ètic.

Biobanc IGTP-HUGTP Reglament Intern

Biobanc IGTP-HUGTP Pla de Bioseguretat

Biobanc IGTP-HUGTP Bones Pràctiques

Marc legal

Segons la Llei d'Investigació Biomèdica, aprovada el 3 de Juliol de 2007, i el Reial Decret RD1716/2011 de 18 de novembre, un Biobanc és un establiment públic o privat, sense ànim de lucre, que acull una o vàries col·leccions de mostres biològiques humanes amb finalitats de recerca biomèdica i organitzada com a una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destí, amb independència que contingui mostres amb altres finalitats.

Ambdues normatives, inclòs el Decret 234/2013, de 15 d'octubre del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, regulen la titularitat, organització, vies autorització i registre de biobancs i de col·leccions de mostres, així com els requisits per a l'obtenció, dipòsit i cessió de mostres a tercers. En el seu marc jurídic es preveu la Llei 41/2002, d'autonomia del pacient i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , que aprova el reglament del seu desenvolupament; de manera que es prioritzen el respecte, la protecció de la identitat i la dignitat de les persones, la lliure autonomia, el deure de confidencialitat per aquells que tenen accés a les dades de caràcter personal i el principi de gratuïtat de les donacions de qualsevol tipus de material biològic destinat a investigació. Per tant, les activitats per part del Biobanc queden estrictament regulades i definides, i aquest queda obligat a supervisar regularment i assegurar una estricta vigilància de les precaucions aplicables que li corresponen.