Biobanc IGTP-HUGTP

Tarifes

El Biobanc no cobra per les mostres, però sí pot repercutir els costos associats al subministrament, processament i transport de les mostres.  Veureu els preus aquí.

El Biobanc, a més d'un biorepositori de mostres per a la recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques; l'assessorament en la gestió i metodologia d'aquestes, i així com els termes de caràcter ètic i legal associats.

Al Biobanc IGTP-HUGTP es poden demanar mostres biològiques, però també es pot sol·licitar el dipòsit de mostres al Biobanc, ja sigui per reclutar mostres d'interès amb garanties de qualitat, col·laborar amb altres investigadors, gaudir d'un control exhaustiu de conservació, complir amb els normatives legals i de seguretat, o bé perquè ja disposeu de mostres i penseu que no les fareu servir.


Sol·licitud de mostres

La cessió de mostres i dades associades és oberta a la comunitat científica.

L'investigador sol·licitant ha d'omplir el formulari de sol·licitud de mostres (descarregar) que inclou el resum del projecte, un llistat específic dels objectius que es pretenen assolir, la rellevància del projecte dins la línia de recerca al que estarà vinculat i la font de finançament. Cal adjuntar la memòria tècnica del projecte que emprarà les mostres i certificat del Comitè d'Ètica on tindrà lloc la realització del projecte.

Més informació sobre la sol·licitud de mostres

Sol·licitud de dipòsit

Es poden dipositar mostres al Biobanc per diferents vies, sempre prèvia obtenció del consentiment informat del donant:

  • Excedents d'un projecte d'investigació
  • Excedents de diagnòstic
  • Reclutament de mostres emprant el circuit del Biobanc
  • Dipòsits de mostres preexistents o col·leccions històriques

Per iniciar el dipòsit o reclutament de mostres, contacti prèviament amb el Node Central del Biobanc: biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

El procediment per al dipòsit de col·leccions de mostres (o petits biobancs) consta de tres etapes: formulari de sol·licitud (descarregar), tramesa i resolució. L'objectiu és garantir que aquelles mostres compleixen uns requisits de qualitat i estan en consonància amb la normativa legal vigent.

Més informació sobre la sol·licitud de dipòsits de mostres

Sol·licitud de serveis tècnics

Per sol·licitar serveis tècnics contacti prèviament amb el Node Central del Biobanc: biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

Sol·licitud de serveis tècnics