03 Gestió econòmica

 We are sorry, this documentation is only available in Catalan and Spanish.

  1. Estats financers, memòria econòmica i Informe d'Auditoria
  2. Memòria anual d'activitats
  3. Informe de la Intervenció
  4. El pressupost
  5. El cost de les campanyes de publicitat
  6. Inventari general del patrimoni dels béns immobles de domini públic i patrimonials i dels béns mobles amb un valor especial
  7. Gestió del patrimoni

Last updated 1 December 2022