03 Gestió econòmica

  1. Estats financers, memòria econòmica i Informe d’Auditoria
  2. Memòria anual d’activitats
  3. Informe de la Intervenció
  4. El pressupost
  5. El cost de les campanyes de publicitat
  6. Inventari general del patrimoni dels béns immobles de domini públic i patrimonials i dels béns mobles amb un valor especial
  7. Gestió del patrimoni

Última actualització: 1 de desembre de 2022