Micròscopia

  • Obtenció de crioblocs, crioseccions de teixits i citopreparacions

  • Marcatge senzill o múltiple i obtenció d'imatges d'immuno-cito-histoquímica. S'oferereix també la possibilitat d'anàlisi morfomètrica d'imatges (recompte cel·lular, càlculs d'àrees, etc.)

Es duu a terme en un Microscopi Axioskop 2 (Zeiss) que disposa d'una càmera digital en color, que permet la captura d'imatges d'alta resolució.

  • Marcatge múltiple fluorescent de seccions tissulars, cèl·lules i mostres biològiques en modes multiposició, panoràmiques, multiposició de l'eix Z i time-lapse

Es duu a terme en un microscopi Zeiss, model AxiObserver Z1 acoblat al mòdul Apotome. Donat que és un equip motoritzat, permet les opcions de multiposició, imatges panoràmiques i time-lapse tant en mostres sobre porta-objectes com en mostres en placa/flascó de cultiu. Per a la captació d'imatges creades per seccions òptiques, disposa d'un mòdul Apotome que evita la llum dispersa fora de focus, fins i tot en les mostres més gruixudes, cosa que permet l'obtenció d'imatges d'una qualitat superior.

  • Obtenció d'imatges de tincions amb fluorescència de cultius de cèl·lula viva en cambra d'incubació amb control de CO2 i temperatura

L'equip emprat és un AxiObserver Z1, que disposa d'una cambra de cultius externa amb control de temperatura i de CO2. Permet incubacions de fins a 7 dies sense modificació de les condicions de cultiu. En aquest cas, les imatges poden ser també obtingudes utilitzant el mòdul Apotome per a millorar-ne la qualitat.

  • Obtenció d'imatges confocals en multiposició, panoràmiques, multiposició de l'eix Z i time-lapse 

S'utilitza un microscopi Zeiss AxiObserver Z1 acoblat al mòdul confocal LSM 710. Aquest disposa de 7 línies de làser que permeten obtenir imatges de marcatges múltiples.

  • Anàlisis Tridimensionals: quantificació a l'eix Z, reconstruccions tridimensionals de les sèries Z confocals, etc.

Serveis complementaris

Assessorament en el disseny, anàlisi i interpretació de resultats.