Notícies

Nous biomarcadors per monitoritzar i predir la fase de remissió parcial o “lluna de mel” en pacients pediàtrics amb diabetis tipus 1

- Recerca

Un estudi liderat per investigadors de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) conjuntament amb els hospitals universitaris Germans Trias i Pujol i Parc Taulí, demostra que amb una mostra de sang perifèrica es poden identificar cèl·lules i molècules del sistema immunitari alterades específicament durant la fase de remissió parcial en la diabetis tipus 1 (DT1) pediàtrica per la seva monitorització i predicció. L'article està publicat a Frontiers in Immunology.

El grup de recerca d'Immunologia de la diabetis a l'IGTP ha publicat els resultats d'un estudi longitudinal en nens amb DT1 que es centra en determinar nous biomarcadors de remissió i progressió de la DT1 durant el primer any rere el seu diagnòstic.  La DT1 és una malaltia autoimmunitària en la que el propi sistema immunitari ataca i destrueix equívocament les cèl·lules productores d'insulina del pàncrees, anomenades cèl·lules β. Una de les característiques de la DT1 és l'aparició, en un 50-70% dels casos, d'una fase de remissió parcial (també coneguda com a "lluna de mel") que és espontània i transitòria, i la qual es detecta al cap de pocs mesos després del diagnòstic, just després que el pacient comença el tractament amb insulina. Durant aquesta fase, la necessitat d'insulina administrada pot disminuir fins a un 50% i els pacients presenten una millora en el control glucèmic. Tot i que metabòlicament aquesta etapa està bastant caracteritzada, no se sap si rere aquesta millora hi ha una recuperació parcial de la tolerància immunològica o processos d'immunoregulació que frenarien de manera transitòria l'atac autoimmunitari.

A l'estudi, liderat per la Dra. Marta Vives-Pi i Laia Gomez-Muñoz, i en que han participat els Hospitals Germans Trias i Pujol i Parc Taulí, s'han identificat alteracions específiques en els nivells circulants de cèl·lules del sistema immunitari durant la fase de remissió parcial. Aquestes alteracions cel·lulars, que inclouen els limfòcits T efectors i reguladors, les cèl·lules dendrítiques, els limfòcits B reguladors i els neutròfils, serien bons candidats a biomarcadors per a la monitorització i caracterització d'aquesta fase de remissió parcial, donant lloc a futurs estudis a nivell funcional i molecular. A més a més, en el moment del diagnòstic, han identificat que els percentatges de tres cèl·lules immunitàries a sang perifèrica (limfòcits T reguladors, monòcits i cèl·lules dendrítiques) i la dosi total d'insulina diària serien bons biomarcadors de predicció. Amb aquests resultats, el grup ha generat un índex per poder classificar amb una potència del 92% els pacients que desenvoluparan o no la fase de remissió. Això pot ajudar en la monitorització del pacient, a reduir les complicacions secundàries, i a aplicar una modulació terapèutica per a millorar la progressió.

Aquests resultats indiquen que la fase de remissió parcial està lligada no només a canvis metabòlics sinó també immunitaris. Els següents passos són la validació d'aquests biomarcadors immunològics i la incorporació de biomarcadors relacionats amb la modulació de l'expressió gènica. L'objectiu final és identificar biomarcadors que permetin diferenciar els diferents estadis de la DT1 per poder estratificar bé els pacients, i entendre els mecanismes rere la remissió parcial per poder abordar-la com a una finestra terapèutica per a l'administració d'immunoteràpies als assaigs clínics.

Article de referència

Front. Immunol., 23 February 2022  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.825426
Candidate Biomarkers for the Prediction and Monitoring of Partial Remission in Pediatric Type 1 Diabetes
Laia Gomez-Muñoz1, David Perna-Barrull1, Josep M. Caroz-Armayones, Marta Murillo, Silvia Rodriguez-Fernandez, Aina Valls, Federico Vazquez, Jacobo Perez, Raquel Corripio, Luis Castaño, Joan Bel and Marta Vives-Pi*