02 Gestió de recursos humanos

 1. La relació dels llocs de treball
 2. Les convocatòries i els resultats dels processos selectius
 3. La relació d’alts càrrecs
 4. Processos de formació i promoció
 5. La relació dels llocs ocupats per personal adscrit
 6. Els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical
 7. Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs
 8. Les infraccions comeses i les sancions aplicades als alts càrrecs
 9. Nombre d’alliberats sindicals
 10. Incidències sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics
 11. Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns del personal directiu
 12. Expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
 13. Les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes per empleats públics
 14. Relació de reunions i actes amb grups d’interès pels alts càrrecs
 15. Informació pels obsequis rebuts pels alts càrrecs
 16. Informació relativa als viatges dels alts càrrecs
 17. Els plans i programes anuals i plurianuals que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques
 18. Les auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics