Genòmica d’Alt Contingut i Bioinformàtica

La unitat té estacions de treball dedicades a l'anàlisi de dades i fa ús dels recursos de computació d'altes prestacions allotjades al centre de processament de dades de l'IGTP. A part de disposar d’infrastructura de laboratori per a poder fer control de qualitat i preparació de mostres per a assaigs d'anàlisi genòmica d'alt contingut, la unitat està coordinada amb altres grans unitats de serveis cientificotècnics de genòmica com el CRG-CNAG.

Plataforma automatitzada Illumina Infinium

Escàner d'arrays HiScan (Illumina)

Emprat per a genotipar SNPs, analitzar nombre de còpies i LOH, i per a determinar perfils de metilació del l'ADN.

Escàner d'arrays HiScan (Illumina), és un escàner confocal amb resolució espaial de 0.375 micres i dos làsers amb longituds d'ona de 532 i 660 nm. Permet captar i extreure dades d'imatges de beadarrays per mesurar el senyal fluorescent de sondes fins a 5.000.000 posicions del genoma per mostrar de forma simultània.

Robot de manipulació de líquids Evo-150  (Tecan) està equipat amb 8 puntes fixes i preparat per a processat automàtic de mostres per a assaigs Infinium d'Illumina. Permet manejar fins a 384 mostres en paral·lel.

Manipulació robòtica de líquids

Robot de manipulació de líquids Sciclone NGS (PerkinElmer)

Robot que disposa de capçal de 96 puntes d'un sol ús i agafador de plaques. Preprogramat amb protocols per a execució automàtica d'aplicacions de biologia molecular, especialment per a seqüenciació de nova generació (NGS). Permet manejar fins a 96 mostres simultàniament. Emprat per a preparació i quantificació de genoteques NGS, i per a disposició de reaccions de qPCR en placa de 384 micropouets.

Quantificació i cisallament de àcids nucleics

Qubit (Thermofisher)

Flourímetre de tub individual. Emprat per a quantificació precisa d'àcids nucleics a partir de 1-20 µl de mostra. Discrimina entre ADN de cadena senzilla i doble, i ARN.

Ultrasonicador S2 (Covaris)

Processador mecànic per ultrasons basat en acústica enfocada adaptativa.

Emprat per a fragmentació d’ADN genòmic o de cromatina i extracció d'àcids nucleics a partir de teixit fixat i inclòs en parafina. Permet processar mostres d'una en una.

Computació per a anàlisi bioinformàtica de dades

Estacions de treball HP xw8600, xw4600, Z600, Z440 (Hewlet Packard)

Estacions de treball d'informàtica d'altes prestacions amb sistema operatiu Linux. Emprades per a càlcul local o mitjançant accés remot a sistemes de nodes de càlcul i emmagatzematge centralitzats al centre de processament de dades computacionals de l'IGTP (HPC) per a l'anàlisi bioinformàtica de dades genòmiques generades per arrays o NGS.

Servidor Dell Precision T7500 (Dell) - Ion Torrent Server

Servidor d'altes prestacions amb sistema operatiu Linux i software Ion Torrent Suite per a control d’ús i anàlisi de dades de NGS amb Ion Torrent. Permet accedir i visualitzar les dades, i analitzar-les remotament des de qualsevol altre ordinador en xarxa.

Anàlisi i selecció per mida automatitzada d’àcids nucleics

Bioanalyzer 2100 (Agilent)

Sistema de nanoelectroforesi automatitzada per xips microfluidic 'lab-on-a-chip'. Emprat per a anàlisi d’integritat i determinació de mida d'ADN i ARN. Permet la separació i determinació de perfils de mida d'11-12 mostres per ús.

Pippin Prep (SAGE)

Sistema d'electroforesi i elució automatitzada. Emprat per a selecció per mida de genoteques d'ADN en aplicacions d'NGS. Permet la separació de fins a 4 pools de genoteques per ús i l'elució de fraccions de mides predeterminades amb condicions independents per a cada pool.

Seqüenciació de nova generació (NGS)

Seqüenciador de nova generació Ion Torrent PGM (Personal Genome Machine, ThermoFisher)

Instrument per a sequenciació massiva en paral·lel mitjançant detecció de protons per sensors miniaturitzats disposats amb microfluídica sobre microxips. Pot generar fins a 5.000.000 lectures de seqüència de fins a 400 nt de longitud per ús de fins a 384 mostres poolejades de forma simultània. Emprat per a aplicacions de seqüenciació massiva d'ADN i ARN en xips Ion 314, Ion 316 i Ion 318.318.

Previ a l’operació de seqüenciació amb el PGM es realitza una amplificació clonal de les genoteques de seqüenciació per PCR en emulsió sobre microeesferes utilitzant el sistema de PCR en emulsió automatitzada Ion Torrent One Touch2 (ThermoFisher). Posteriorment es procedeix a l'enriquiment de les microesferes carregades amb substrat de genoteca NGS amplificat per PCR en emulsió fent servir el sistema de manipulació de líquids Ion Torrent ES (Enrichment System, ThermoFisher).