Portal de la transparència

En compliment de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern, el Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública i l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat, publiquem en aquesta pàgina informació referent a l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

Contacte:  comunicacio(ELIMINAR)@igtp.cat

Organització institucional i estructura administrativa

1.1 Funcions i missions
1.2 Estatuts
1.3 Òrgans de govern
1.4 Organigrama
1.5 Perfil professional responsables
  1.5.1 Director científic
1.6 Catàleg serveis prestats
1.7 Acords patronats sobre spin-off (en construcció)
1.8 Resolucions dictades sobre règim incompatibilitat (en construcció)
1.9 Resolució per la qual s’aprova i s’inscriu l’escissió total de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer en favor de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol
1.10 Certificat Hisenda, organització sense ànim de lucre 2019
1.11 Ombudsperson de recerca o síndic/a de greuges de recerca

Transparència en matèria de planificació i programació

Plans i programes que estableixin directrius estratègiques:
2.1.1 Protocol per a la prevenció i tractament de l’assetjament sexual, moral i per a raons de genere
2.1.2 Certificat d’adhesió al codi de bona conducta de la Generalitat   Codi de bona conducta de la Generalitat
2.1.3 Protocol de mesures de prevenció de blanqueig

Gestió econòmica, comptable i l'estructura administrativa

3.1 Pressupost 2022 
3.2 Retribucions i dietes dels alts càrrecs
3.3 Comptes anuals auditats anys anteriors
3.5 Inventari de bens immobles

La plantilla, relacions de llocs de treball i règim retributiu

4.1 Número de persones que treballen
4.2 Convocatòries processos selectius
4.3 Resultats processos selectius
4.4 Pla d’Igualtat
4.5 Protocol de Prevenció d’Assetjament

Procediments administratius

Contractació pública:
5.1.1 Informació sobre les entitats i òrgans de contractació
5.1.2 Licitacions en tràmit
5.1.3 Contractes subscrits

Contractes i convenis

6.1 Relació de convenis vigents
6.2 Convenis no publicades en la pàgina de contractació pública de la Generalitat

Convocatòries i atorgament de les subvencions i els ajuts públics

7.1 Relació de les subvencions i altres ajuts (import, objecte, beneficiari) Memòria 2014 pàg. 23
7.2 Justificació dels projectes (en construcció)

Els plans, els programes i les memòries generals

8.1 Memòria anual

Transparència institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació

9.1 Declaració institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació

Sol·licitud d’informació

10.1 Per a més informació, si us plau consulteu la web de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Última actualització: 17 d’agost de 2022

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent.