Biobanc IGTP-HUGTP

Actualment el Biobanc posa a disposició de la comunitat científica:

Col·leccions

 • Oncològiques
 • Infeccioses (COVID19, VIH, tuberculosi)
 • Malalties neurològiques i neurodegeneratives (esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi múltiple, atàxies)
 • Malalties respiratòries (asma, SAOS, EPOC, bronquièctasies, Grip A)
 • Fetge gras no alcohòlic (FGNA)
 • Cardiovasculars (arteriopatia perifèrica, insuficiència cardíaca)
 • Malalties rares o poc freqüents
 • Dermatològiques (psoriasis)
 • Digestives (malaltia de Crohn, colitis)
 • Diabetis
 • Alteracions del metabolisme mineral en el trasplantat renal a Catalunya
 • Transplantament renal
 • Pediàtriques (trastorns de l'espectre autista, diabetis)
 • Obesitat
 • Colelitiasi
 • Addiccions (a substàncies tòxiques, consum de risc d'alcohol)
 • Fetge gras no alcohòlic (NAFLD)
 • Població control (sana)
 • Mostres animals

Serveis tècnics

El Biobanc, a més d'oferir mostres per recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques.

 • Agrupació de col·leccions de mostres i recursos existents
 • Coordinació entre diferents Institucions i Biobancs nacionals i internacionals per l'harmonització de processos i reclutament de mostres
 • Emmagatzematge de mostres sota diferents condicions i formats de conservació: Temperatura ambient, +4ºC, -20ºC, -80ºC i -196ºC
 • Extracció d'àcids nucleics (ADN i ARN) a partir de diversos tipus de mostres
  • Sang total, plasma (cfDNA)
  • Saliva
  • Teixit
  • Femtes
  • Altres fluids biològics (ex. cultius cel·lulars, líquid amniòtic, líquid cefaloraquidi, orina)
 • Anàlisis de qualitat d'ADN i ARN
 • Obtenció i fraccionament de sèrum, plasma i/o cèl·lules a partir de sang total
 • Obtenció i fraccionament d'orina, femta, llet materna, femtes, saliva i/o sang de cordó
 • Separació i conservació de cèl·lules mononucleades a partir de sang total (PBMCs)
 • Processament de mostres sòlides:
  • Congelació directa del teixit
  • Congelació amb OCT
  • Fixació i inclusió amb parafina
  • Realització de matrius tissulars (TMAs)
  • Talls de seccions al criòstat, talls de parafina i preparació de portaobjectes per tincions posterior
  • Tincions de teixit
 • Anàlisis de traçabilitat mitjançant STRs (per mostres de sang, ADN, línies cel·lulars i mostres de saliva)