Ombudsperson

El punt 34, de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors, indica que els organismes han d'establir, respectant les disposicions i normatives nacionals, procediments apropiats, preferentment a través d'una persona imparcial (a manera de defensor/a de l'investigador/a), per tractar les reclamacions i apel·lacions dels investigadors, incloses les referents a conflictes entre supervisors i investigadors en fases inicials de les seves carreres. Aquests procediments han d'oferir a tot el personal d'investigació assistència confidencial i informal per resoldre els conflictes, les disputes i les queixes laborals, amb l'objectiu de fomentar el tracte just i equitatiu a l'entitat i millorar la qualitat general de l'ambient de treball.

La figura del defensor/a del personal investigador o Ombudsperson apareix recollida a l'article 14 del Manual de Bones Pràctiques Científiques de l'IGTP, com aquella persona que ha de rebre i investigar les denúncies de mala conducta científica presentades per una persona o un grup plenament identificat i decidir les actuacions a realitzar, creant, en cas necessari un comitè extern per avaluar el cas i prendre les mesures oportunes.

El nostre Ombudsperson és el Dr. Josep Ma Ribera Santasusana, professional independent, degudament qualificat i de reconeguda integritat personal, accessible a tots els nostres/es investigadors/es per a aquells casos en què hi hagués una possible vulneració dels principis de la bona pràctica científica. El seu treball consisteix a actuar com a persona mediadora entre un/a investigador/a que detecta una possible mala conducta i qualsevol persona de la qual es sospiti una mala conducta científica.

El  seu procediment d'actuació és el següent:

  1. En casos de conflictes o de dubtes en relació amb les bones pràctiques científiques, la persona interessada pot contactar amb l'Ombudsperson a través de l'email ombudsperson(ELIMINAR)@igtp.cat.
  2. L'Ombdusperson iniciarà el procediment, respectant en tot moment la confidencialitat, analitzant la denúncia, escoltant separadament les dues parts i respectant escrupolosament els seus drets, protegint la persona denunciant per evitar conseqüències negatives, sobretot si la persona denunciant i denunciada pertanyen al mateix grup d'investigació.
  3. Si considera justificada la sospita de mala conducta, podrà sol·licitar la constitució d'una comissió ad hoc de persones expertes en l'àmbit de la investigació en concret, que pugui determinar si hi ha hagut o no mala conducta o sol·licitar assessorament al CIR-CAT (Comitè per a la Integritat de la recerca a Catalunya).
  4. En cas que s'arribi a la conclusió de l'existència de mala pràctica, ho posarà en coneixement de la Direcció de l'Institut, que decidirà sobre la sanció adequada. Si en el tipus de mala pràctica s'apreciessin indicis d'una possible comissió d'un delicte, el centre procedirà a la denúncia a l'autoritat judicial.
  5. Si es descartés la mala pràctica, i es produís un perjudici en el prestigi de l'investigador/a, es vetllarà per restituir, en la mesura que sigui possible, la seva reputació de la forma més convenient. També es prendran les accions oportunes en cas que es demostri que en la denúncia hi hagués una mala fe evident.

L'IGTP ESTÀ COMPROMÈS AMB ELS PRINCIPIS ESTABLERTS A LA CARTA EUROPEA DE L'INVESTIGADOR/A I CODI DE CONDUCTA PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS/ES.