Criobiologia

Ultracongeladors (-80°C)

 • Subministrament elèctric per al funcionament de l'ultracongelador.
 • Sistema de monitoratge de temperatures i gestió d'alarmes.
 • Ultracongelador de suport en cas d'avaries o incidències.
 • Subministrament de CO2 per a sistema de back-up (opcional).
 • Servei de vigilància presencial i control d'accessos.
 • Equips de protecció individualitzada (E.P.I.).
 • Sistemes d'emmagatzematge (consultar).
 • Supervisió tècnica i mantenimet d'equips (*).

Formats d'emmagatzematge a -80°C

 • Crio-Rack per a 20 criocaixes de 52mm (caixes no incloses), en equip compartit.
 • Ultracongelador d'ús exclusiu (consultar).

Dipòstis criogènics de nitrogen líquid (-190ºC)

 • Subministrament de Nitrogen Líquid per als dipòsits criogènics.
 • Sistema de control automàtic de maniobres i ompliment de dipòsits.
 • Monitoratge i registre de nivells i temperatures.
 • Servei de vigilància presencial (24x365) i control d'accessos.
 • Equips de protecció individualitzada (E.P.I.).
 • Sistemes d'emmagatzematge (consultar).
 • Supervisió tècnica i mantenimet d'equips (*).

Formats d'emmagatzematge a -190°C

 • Crio-Caixa per a 25 crio-vials de 2 mL, en equip compartit.
 • Crio-Caixa per a 100 crio-vials de 2ml, en equip compartit.
 • Dipòsit criogènic d'us exclusiu (consultar).

(*) Per accedir a les prestacions de manteniment preventiu i/o correctiu dels equips serà condició indispensable que la propietat de l'equip sigui de l'IGTP o se n'hagi cedit l'ús.