1. Organització Institucional i Estructura administrativa

 1. Missió, visió i Funcions de l'entitat
 2. Estatuts i número de registre: Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l'entitat
 3. Organigrama gestió IGTP amb identificació de  responsables i llur perfil
 4. Organigrama CMCiB
 5. Estructura organitzativa Patronat i Comissió delegada, organs delegats d'assessorament i control intern
 6. Web, adreces de correu postal i electrònic
 7. Catàleg de serveis prestats. Resultats avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques
 8. Informació relativa als canals de participació
 9. Resolucions dictades en aplicació a la normativa sobre el règim d'incompatibilitats . No aplica
 10. Identificador inscripció Grup d'Interès (obligatori i nou)
 11. Principals linies estratègiques d'actuació          
 12. Relació empreses spin-off, qui te participació