Histopatologia i microscòpia electrònica

La Plataforma d'Histopatologia i Microscòpia Electrònica ofereix serveis centrats en cinc àrees:

Tècniques histopatològiques

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Inclusió dels teixits i/o cèl·lules (preparació de mostra i selecció de zona) tant d'humans com d'animals d'experimentació i/o línies cel·lulars.
 • Processament de mostres amb poca cohesió en gelatina o agar-agar.
 • Impregnació de teixits en parafina mitjançant processadors de teixits.
 • Elaboració dels blocs en parafina.
 • Tall de les seccions histològiques en parafina o congelació.
 • Tincions histoquímiques.
 • Processaments citològics.
 • I altres tasques histopatològiques pròpies del Servei d'Anatomia Patològica.

Totes aquestes tasques es poden dur a terme de manera parcial, depenent de les necessitats dels investigadors.

Matrius de teixits

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Cerca de blocs i laminetes de l'arxiu d'Anatomia Patològica.
 • Selecció de les zones d'interès per part del patòleg associat al projecte.
 • Realització dels TMA per part d'un tècnic altament qualificat i realització de la plantilla informativa per ajudar a lA interpretació del TMA.

Immunohistoquímica

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Titulació d'anticossos i assessorament per part del tècnic.
 • Tincions inmunohistoquímiques d'anticossos d'ús habitual dins l'àmbit assistencial del Servei d'Anatomia Patològica i d'anticossos no realitzats en la pràctica diària. Aquestes tincions es poden realitzar amb processament manual o automàtic depèn del anticòs emprat.
 • Talls de seccions de TMAs i de teixit congelat.
 • I altres tasques del Laboratori d'immunohistoquímica pròpies del Servei d'Anatomia Patològica.

Microscòpia electrònica

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Elaboració de blocs en resina.
 • Talls semifins amb tinció en blau de toluïdina.
 • Selecció de la secció adequada per part del patòleg.
 • Talls ultrafins i tinció de microscòpia electrònica.
 • Anàlisi dels talls al microscopi electrònic per part d'un Tècnic Superior i fotografia digital.

Tècniques de biologia molecular

Les tècniques que es realitzaran són aquelles pròpies d'un laboratori d'Anatomia Patològica, creant sinèrgies amb les plataformes ja existents en l'IGTP.

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Talls de seccions en eppendorf o amb lamineta (incloent dissecció de la zona marcada pel patòleg) per realitzar diferents tècniques en biologia molecular.
 • Extraccions de DNA, RNA manuals o amb Kit.
 • Reordenament de IGH,TCR-, TCR-,Ig, IGH(DJ),BCL2,Cadenes Kappa,Virus HHV8.
 • Strip Assay de KRAS+BRAF i BRAF 600/601.
 • Determinació de la variant EGFRvIII ,BRAF(mutació V600E), IDH1,IDH1/2, GIST 2(Kit 13 i 17),GIST3 (PDGFRA 12,14,18), Kit de melanoma, NRAS per seqüència.
 • Metilació del gen Metil Guanina Metil Transferasa (MGMT).
 • Inestabilitat de microsatèl.lits.
 • Hibridació fluorescent in situ (FISH) de BCL6, EGFR, CCND1, BCL2, MYC, SYT, EWSR1, ALK, IGH, IGK, IGL, MALT1, 1p719q, c-erbB2/HER2, IRF4, ROS1 i MET.
 • Noves tècniques que s'afegeixin a la rutina d'Anatomia Patològica o es sol·licitin i siguin pròpies d'aquesta especialitat