Histopatologia i microscòpia electrònica

La Plataforma d'Histopatologia i Microscòpia Electrònica ofereix serveis centrats en cinc àrees:

Tècniques histopatològiques

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Inclusió dels teixits i/o cèl·lules (preparació de mostra i selecció de zona) tant d'humans com d'animals d'experimentació i/o línies cel·lulars.
 • Processament de mostres amb poca cohesió en gelatina o agar-agar.
 • Impregnació de teixits en parafina mitjançant processadors de teixits.
 • Elaboració dels blocs en parafina.
 • Tall de les seccions histològiques en parafina o congelació.
 • Tincions histoquímiques.
 • Processaments citològics.
 • I altres tasques histopatològiques pròpies del Servei d'Anatomia Patològica.

Totes aquestes tasques es poden dur a terme de manera parcial, en funció de les necessitats dels investigadors.

Matrius de teixits

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Cerca de blocs i laminetes de l'arxiu d'Anatomia Patològica.
 • Selecció de les zones d'interès per part del patòleg associat al projecte.
 • Realització dels TMA per part d'un tècnic altament qualificat i realització de la plantilla informativa per ajudar a lA interpretació del TMA.

Immunohistoquímica

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Titulació d'anticossos i assessorament per part del tècnic.
 • Tincions inmunohistoquímiques d'anticossos d'ús habitual dins l'àmbit assistencial del Servei d'Anatomia Patològica i d'anticossos no realitzats en la pràctica diària. Aquestes tincions es poden realitzar amb processament manual o automàtic depèn del anticòs emprat.
 • Talls de seccions de TMAs i de teixit congelat.
 • I altres tasques del Laboratori d'immunohistoquímica pròpies del Servei d'Anatomia Patològica.

Microscòpia electrònica

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Elaboració de blocs en resina.
 • Talls semifins amb tinció en blau de toluïdina.
 • Selecció de la secció adequada per part del patòleg.
 • Talls ultrafins i tinció de microscòpia electrònica.
 • Anàlisi dels talls al microscopi electrònic per part d'un Tècnic Superior i fotografia digital.

Tècniques de biologia molecular

Les tècniques que es realitzaran són aquelles pròpies d'un laboratori d'Anatomia Patològica, creant sinèrgies amb les plataformes ja existents a l'IGTP.

Dins d'aquest apartat s'inclouen les següents tasques:

 • Talls de seccions en eppendorf o amb lamineta (incloent dissecció de la zona marcada pel patòleg) per realitzar diferents tècniques en biologia molecular.
 • Extraccions de DNA, RNA manuals o amb Kit.
 • Reordenament de IGH,TCR-, TCR-,Ig, IGH(DJ),BCL2,Cadenes Kappa,Virus HHV8.
 • Strip Assay de KRAS+BRAF i BRAF 600/601.
 • Determinació de la variant EGFRvIII ,BRAF(mutació V600E), IDH1,IDH1/2, GIST 2(Kit 13 i 17),GIST3 (PDGFRA 12,14,18), Kit de melanoma, NRAS per seqüència.
 • Metilació del gen Metil Guanina Metil Transferasa (MGMT).
 • Inestabilitat de microsatèl·lits.
 • Hibridació fluorescent in situ (FISH) de BCL6, EGFR, CCND1, BCL2, MYC, SYT, EWSR1, ALK, IGH, IGK, IGL, MALT1, 1p719q, c-erbB2/HER2, IRF4, ROS1 i MET.
 • Noves tècniques que s'afegeixin a la rutina d'Anatomia Patològica o es sol·licitin i siguin pròpies d'aquesta especialitat.