biobank

Objectives

L'objectiu del Biobanc de promoure la recerca biomèdica a partir d'obtenir, emmagatzemar i proveir mostres de teixit, de fluids i/o els seus derivats biològics en condicions òptimes i en compliment amb la normativa legal vigent, es desglossa en els següents objectius específics:

  • Captar i mantenir mostres d'alt interès científic (de donants sans, de malalties rares i patologies prevalents)
  • Facilitar l'accés a les mostres i dades als investigadors,  a l'hora que es garanteix el compliment dels requisits científics i ètics exigibles
  • Ser un servei de suport tècnic als diferents grups d'investigació i/o serveis hospitalaris
  • Promoure la integració y harmonització de col·leccions de mostres
  • Afavorir la creació de col·leccions dins l'àmbit assistencial, especialment quan en un futur poden tenir una finalitat en recerca, protegint i assegurant el caràcter prioritari assistencial del donant
  • Garantir els drets dels donants, així com protegir la dignitat, identitat i tractament de dades de caràcter personal
  • Formar i difondre en l'àmbit hospitalari i d'investigació les normatives legals que afecten a la manipulació de mostres en investigació