biobanc

Marc Legal

Segons la Llei d'Investigació Biomèdica, aprovada el 3 de Juliol de 2007, i el Reial Decret RD1716/2011 de 18 de Novembre, un Biobanc és un establiment públic o privat, sense ànim de lucre, que acull una o vàries col·leccions de mostres biològiques humanes amb finalitats de recerca biomèdica i organitzada com a una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destí, amb independència que contingui mostres amb altres finalitats.

Ambdues normatives, inclòs el Decret 234/2013, de 15 d'octubre del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, regulen la titularitat, organització, vies autorització i registre de biobancs i de col·leccions de mostres, així com els requisits per a l'obtenció, dipòsit i cessió de mostres a tercers. En el seu marc jurídic es preveu la Llei 41/2002, d'autonomia del pacient i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , que aprova el reglament del seu desenvolupament; de manera que es prioritzen el respecte, la protecció de la identitat i la dignitat de les persones, la lliure autonomia, el deure de confidencialitat per aquells que tenen accés a les dades de caràcter personal i el principi de gratuïtat de les donacions de qualsevol tipus de material biològic destinat a investigació. Per tant, les activitats per part del Biobanc queden estrictament regulades i definides, i aquest queda obligat a supervisar regularment i assegurar una estricta vigilància de les precaucions aplicables que li corresponen.

  • Legislació
  • Preus
  • Contacte