Job offers

INFERMER/A DE RECERCA

Reference:
2021/32
Deadline:

12/04/2021

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de diplomat/da o graduat/da en Infermeria amb coneixements d'epidemiologia i Salut Pública.

 • Experiència en col·lecció i manipulació de mostres biològiques, preferentment en el context comunitari i educatiu.

 • Experiència en treball de camp en el context de projectes de salut pública i del sector educatiu.

 • Fortes habilitats organitzatives i operatives.

 • Excel·lents habilitats de treball en equip i de  comunicació amb actors de diverses institucions i disciplines especialment del sector educació.

 • Ser capaç de gestionar diverses tasques, prioritzar la càrrega de treball, resposta ràpida

 • Excel·lent coneixement de Microsoft Office (word, excel, power point).

 • Disponibilitat de moure's el territori català.

 • Coneixement dels idiomes català i anglès.

 • Es valorarà positivament acreditar experiència prèvia en projectes d'epidemiologia i la Salut Pública, preferiblement, relacionades amb malalties transmissibles.

 • Es valorarà positivament haver participat en estudi de recerca en l'àmbit escolar amb perspectiva de salut pública.

 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

 • Els escollits/des col·laboraran al projecte d'escoles sentinelles per la SARS-Cov-2 a Catalunya, que farà visites periòdiques a les 25 escoles que participen en el projecte, per recollir mostres biològiques a l'alumnat, professorat i resta de personal adscrit a l'escola.

 • Formarà part d'una unitat mòbil, conformada per dos membres del personal d'infermeria, que es desplaçarà pel territori visitant les diferents escoles durant els dos anys que durà el projecte.

 • Participació en d'altres projectes del CEEISCAT.

S'OFEREIX:

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia).

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada complerta amb una duració de dos anys.

 • La contractació començarà al mes de novembre.

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

 • 23 dies de vacances + 9 dies personals per any de treball.

 • El lloc de treball, seguint els criteris i normatives de teletreball que s'estableixin en el context de l'epidèmia COVID-19, serà el CEEISCAT (IGTP, Campus de Can Ruti) i als diferents centres educatius participants del Projecte de M&A de SARS-CoV-2.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV, contacte de 2 referències i còpia de l'expedient acadèmic per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.