Ofertas de trabajo

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE DIRECTOR/A D’ESTUDIS PRECLÍNICS DEL CMCIB

Referència:
2021/102
Termini:

30/09/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, busca un/a candidat/a com a Director/a d'estudis preclinics pel CMCiB.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió d'una titulació universitària en l'àmbit de les ciències de la vida.
 • Es valorarà l'experiència demostrable en l'àmbit de la recerca preclínica.
 • Experiència mínima de 2 anys dirigint estudis sota bones pràctiques de laboratori (BPL) amb models de grans animals.
 • Disposició per a treballar en equip, fent tasques de coordinació i realització d'estudis, a banda de l'atenció i assessorament als investigadors/clients i als projectes de recerca del centre.
 • Capacitats organitzatives, orientació cap a la qualitat, tenir habilitats de lideratge i de comunicació tan oral com escrita.
 • Imprescindible acreditar un bon nivell d'anglès escrit i oral.
 • Es valorarà tenir un doctorat o màster en un àmbit relacionat amb la recerca preclínica.
 • Es valorarà tenir l'acreditació oficial com a investigador usuari de models animals.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball

FUNCIONS:

Les funcions del director d'estudi són:

 • Interaccionar amb els sponsors per avaluar i treballar les propostes d'estudis i poder establir la seva viabilitat.
 • Contribuir al disseny experimental dels estudis realitzats amb models animals, establiment de cronograma de cada estudi i suport en l'establiment dels requeriments de cada estudi per a l'elaboració del pressupost.
 • Coordinar les fases delegades dels estudis BPL, el personal investigador de cada fase y la resta de personal involucrat.
 • Documentar adequadament l'estudi segons les BPLs, assegurant l'adequada distribució de la informació, l'aprovació dels protocols i els registres involucrats en cada cas.
 • Assegurar i col·laborar en que el departament de qualitat tingui la documentació necessària en el temps i forma requerides.
 • Coordinar i si cal realitzar, les accions formatives requerides, a tot el personal involucrat en cada estudi concret.
 • Assegurar que els procediments especificats a l'estudi es compleixen estrictament i es registren les possibles desviacions, incidències i les accions correctives.
 • Assegurar que totes les dades primàries de l'estudi estan ben documentades i enregistrades.
 • Elaborar el document d'informe final de cada estudi, i reportar-lo adequadament a control de qualitat, juntament amb les dades primàries i annexes relacionats.
 • Desenvolupar tasques de suport a la recerca, atenent a totes les seccions del CMCiB segons necessitats.

S'OFEREIX:

 • Contracte a jornada completa
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R i participar en un projecte recent, en constant creixement i millora
 • Treballar en un equip multidisciplinari, molt dinàmic i jove.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals per any de treball.
 • Incorporació al Setembre de 2021.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV, contacte de 2 referències i còpia de l'expedient acadèmic per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.