Projectes Estratègics

L'IGTP lidera  grans projectes estratègics que consoliden la posició del Campus de Can Ruti com punt neuràlgic (o clúster) de recerca biomèdica i alta tecnologia. Aquests projectes representen una font de  recursos pels investigadors que treballen a Catalunya i, resta del món atès que la majoria de recerques es realitzen en xarxa i col·laboracions amb equips investigadors tant nacionals com internacionals.

Centre de Medicina  i Tecnologia Comparada

Model integrat de tecnologies per la imatge  per promoure la recerca, l'aplicació clínica i la docència al Campus de Can Ruti

El CMC & B esta en procés de construcció i la seva finalització esta prevista per a finals de l'any 2017. El nou edifici comptarà amb  4,000 m2 dedicats a instal·lacions i equipaments per a la recerca i serveis transversals així com,  a activitats docents. Així es donarà resposta a les necessitats dels investigadors tant en l'àmbit de la recerca bàsica com de la  clínica. El CMC&B,  ubicat al  Campus de Can Ruti, és fruit d'una aliança estratègica entre  l'IGTP i  institucions vinculades a la recerca en l'àmbit de la  salut. Gràcies a aquesta col·laboració,  el CMC& B esdevindrà un equipament pioner per a la  recerca biomèdica a nivell internacional.

GCAT│Genomes for Life

Recerca d'avantguarda per identificar els factors que concorren en el desenvolupament de les malalties més comunes.  L'atenció a la patologia crònica de les persones grans representa una de les despeses  més altes del sistema sanitari

EL GCAT és un estudi prospectiu de recerca biomèdica  que es realitza amb una cohort de 50.000 mostres de sang de voluntaris d'entre 40-65 anys residents a Catalunya.

El Banc de Sang i Teixits és la institució que coordina  la recollida de les  mostres i impulsa campanyes de sensibilització per promoure la participació entre els habitants  d'arreu de Catalunya. Mitjançant una mostra de sang, recollida de dades clíniques i hàbits d'estil de vida del donant es determinen factors genètics i ambientals que provoquen diverses malalties. Les mostres, un cop seqüenciades, es dipositaran al biobanc del Campus de Can Ruti.

El GCAT realitzarà el seguiment de les dades de salut dels donants que es creuran amb les dades aportades per registres com ara el Medical Register, el Cancer Register, Death Register i els registres de diversos hospitals. En casos específics i propòsit investigador es podrà sol·licitar més informació a alguns donants.

Les mostres i dades del gcatbiobank podran ser utilitzades per altres equips investigadors que requereixin cohorts amb característiques específiques. Per a més informació és pot consultar la web del GCAT  

Las muestras y datos del gcatbiobanc podran ser utilizadas por otros equipos investigadores que requieran cohortes con características específicas. Para más información se puede consultar la web del GCAT.